H. Willibrordus - St. Willebrord

Wat te doen bij overlijden en uitvaart

Voor onmiddellijke hulp bij
ziekte, overlijden of uitvaart
klik hier

Hoe ga ik om met overlijden en uitvaart?

Veel mensen schrikken voor die vraag terug. De dood is ook geen alledaags onderwerp. Toch zal iedereen daar wel eens bij stil staan. Als oudere of als zieke besef je dat het naderende levenseinde wel eens dichtbij kan zijn. De tijd om afscheid te nemen van dit leven is aanstaande. Dat betekent ook afscheid van de mensen die je lief zijn, van je huis, je straat, je hobby’s, je dagelijkse bezigheden. Afscheid nemen kost moeite en doet pijn. Maar ook als je nog midden in de fleur van je leven bent, is het ook goed om daar eens met je partner, je kinderen of familie over te praten.

Als gelovige mens wil je het afscheid van dit leven een diepere dimensie geven. Dankbaarheid om wat geweest is; vertrouwen in wat komen gaat. Als je sterft, dan begint er nieuw leven, zo geloven wij. Soms geloven wij dit aarzelend en tastend, soms overtuigd en zelfverzekerd. De overgang van dit leven naar het andere leven wordt door de nabestaanden herdacht in een uitvaartviering. Juist door te laten weten op welke wijze je een uitvaartviering wilt hebben en hoe jouw leven herdacht kan worden, kan deze een persoonlijk karakter hebben. In de viering komt tot uiting wie je was en misschien had willen zijn.

Soms zijn mensen er onzeker over of de nabestaanden wel een kerkelijke uitvaart willen regelen. Jongere mensen hebben een andere verhouding tot de kerk dan de ouderen. In zo’n geval is het goed om het een en ander door te spreken en op papier te zetten.

De dood als scharnierpunt in het leven

In de loop van het bestaan van mensen zijn er heel wat rituelen rondom het overlijden van mensen ontstaan. Het overlijden is een belangrijk scharnierpunt in ons leven. Mensen hebben geleerd door na een overlijden een aantal momenten van samenkomst te hebben, dat de pijn en het verdriet om het verlies van een dierbare dragelijker worden. In de kerk zijn vele van deze rituelen behouden. We denken daarbij aan de avondwake op de dag voor de uitvaart, de uitvaartdienst en de teraardebestelling op het kerkhof of de crematie in het crematorium. Als gelovige - ook als u misschien niet zo vaak meer naar de kerk gaat - bent u van harte welkom in de kerk bij het laatste afscheid. Het is een mooi gebaar om de overledene vanuit de kerk terug te leggen in Gods handen.

Als u nadenkt over de zaken rondom dood en overlijden kunt u altijd ook eens een praatje maken met de leden van ons pastoraal team en vrijwilligers van de avondwake van onze parochie. Zo kunt u bij hen met uw vragen terecht.

Het regelen van de uitvaart

Een overlijden - ook van iemand die oud is of reeds lang ziek is - komt toch nog vaak onverwacht. Het is dan goed met de nabije familie en vrienden stil te zijn rond de overledene. Nog even ervaren dat deze mens ‘in ons midden’ hoort, ook nu zij/hij er niet meer is. Na deze bezinning in stilte of na een paar woorden van troost aan elkaar, kan het regelen beginnen.

Het eerste wat gedaan kan worden, is contact zoeken met een uitvaartonderneming. Een uitvaartleid(st)er bezoekt u dan en neemt u veel werk uit handen rondom het afscheid. Eén van de kinderen of een familielid is de opdrachtgever. Soms hebt u al iemand gevraagd om na uw overlijden de uitvaart te regelen. In het eerste contact met de uitvaarleid(st)er kan ter sprake   komen, dat er een kerkelijke plechtigheid zal zijn voor de begrafenis of crematie. De uitvaartleid(st)er zal contact met de parochie zoeken. Het is ook mogelijk voor nabestaanden om de uitvaart geheel zelf voor te bereiden zonder tussenkomst van een uitvaartonderneming.

Bij een kerkelijke uitvaart zal vervolgens de pastor - die zal voorgaan in de uitvaart - contact opnemen met de nabestaanden om de uitvaartplechtigheid verder te regelen. Hij/zij komt dan op bezoek bij de nabestaanden om over de inhoud van de uitvaartdienst te overleggen, over de rol van de nabestaanden in de viering en om eventueel mee te helpen bij het opstellen van de tekst van het gedachtenisprentje (bidprentje).

Avondwake

In onze parochie is het gebruikelijk om op de avond voor de uitvaart een avondwake te houden. Deze gebedswake wordt verzorgd door onze eigen werkgroep lectoren voor de avondwake, die geheel belangeloos deze diensten verzorgen. Ook aan de avondwake kan in overleg een persoonlijke inkleuring door de nabestaanden worden gegeven.

Als de uitvaart valt op maandag of na een kerkelijke feestdag, dan is er geen avondwake mogelijk en wordt de overledene herdacht in de liturgieviering op zondag of op de kerkelijke feestdag.

De kerkelijke uitvaart

In een kerkelijke uitvaart omringen wij onze dierbare overledene met Gods zegen en zijn we als geloofgemeenschap verbonden met de nabestaanden. Deze pastorale nabijheid bieden wij als vanouds in onze parochie aan. Voor ons als gelovigen is een kerkelijke uitvaart heel belangrijk. Bij de geboorte mogen wij een mens als kind van God uit Zijn hand ontvangen. Bij een uitvaart  leggen wij onze dierbare overledene terug in Gods hand. Alle gedoopten verdienen daarom een kerkelijke uitvaart.

De kerkelijke uitvaart kan op verschillende manieren plaatsvinden

1)     avondwake in de kerk, al of niet met een uitvaart de volgende dag;

2)     uitvaart in de kerk met aansluitend begrafenis op onze parochiële begraafplaats of op een begraafplaats elders;

3)     uitvaart in de kerk met aansluitend een afscheid in het crematorium;

4)     kerkelijke plechtigheid in de aula van ons eigen mortuarium (maximaal 40 personen);

5)     kerkelijke plechtigheid in de aula van een begraafplaats of crematorium.

Al deze momenten geven aan nabestaanden steun en troost. Het verdriet en gemis worden gedeeld met vele mensen. Ook vragen we God om de overledene in de hemel op te nemen. Voor de nabestaanden vragen wij om Gods kracht en troost in deze vaak zo moeilijke tijd. Een goede uitvaart is heel belangrijk in het toch al zo moeilijke verwerkingsproces na een overlijden. Het overlijden van een dierbare laat ons immers lange tijd niet los.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de leden van het pastoraal team, werkzaam in de beide samenwerkingsverbanden Rucphen en Zundert, kan in overleg voor al deze mogelijkheden worden gekozen. Als u kiest voor een afscheid/uitvaart via onze parochie, dan wordt dit afscheid begeleid door bevoegde kerkelijke beroepskrachten en kerkelijk aangestelde vrijwilligers (in geval van een avondwake).

Rekening houdende met de genoemde beschikbaarheid van de leden van het pastoraal team zal de plechtige uitvaartdienst in de kerk een Eucharistieviering zijn of een Woord- en Communieviering. Er is ook nog de mogelijkheid van een Woord- en Gebedsviering, waarbij de heilige Communie niet wordt uitgereikt.

Er kan geen Eucharistieviering of Woord- en Communieviering worden gehouden in de aula van ons eigen mortuarium of in een neutrale aula in een crematorium of op een begraafplaats; dan is de plechtige uitvaartdienst een Woord- en Gebedsviering.

Ziekenzalving/ziekenzegen

Bij ziekte zijn wij gaarne bereid tot bezoek. Als u ernstig ziek bent, of als u of als een dierbare stervende is, dan kunt u het Sacrament van de Zieken (ziekenzalving/bediening) ontvangen of de ziekenzegen. U kunt hiertoe contact opnemen met ons parochiesecretariaat.

Ziekenzalving/bediening

De ziekenzalving (ofwel bediening) is het Sacrament van de Zieken; vroeger genoemd het Sacrament van de Stervenden. Als iemand zó ziek is geworden of staat voor een zeer zware operatie is het mogelijk om dit sacrament te ontvangen. U kunt dan (telefonisch) contact opnemen met ons parochiesecretariaat. Het Sacrament van de Zieken wordt toegediend door de priester. In deze tijd van een verminderende beschikbaarheid van priesters doen wij zo goed mogelijk ons best om de ziekenzalving te laten plaatsvinden.

Ziekenzegening

Als er geen priester beschikbaar is voor de ziekenzalving kan ook de ziekenzegening plaatsvinden. De ziekenzegening is geen sacrament. Deze zegening wordt gedaan door de diaken of door de pastoraal werker of werkster. Ook dit is een moment - net als bij de ziekenzalving - om als gezin en familie rondom de zieke te staan en deze bij te staan in zijn/haar ziekte.

Mortuarium, begraafplaats, urnenmuur, asverstrooiing

Onze parochie beschikt over een eigen (profaan) mortuarium met vier rouwkamers. U kunt hier u dierbare ook laten opbaren zonder dat er een kerkelijke plechtigheid volgt. Ook hebben wij een eigen begraafplaats bij onze parochiekerk, waarop nog voldoende ruimte aanwezig is voor een nieuw graf. Op de begraafplaats staan ook zogenaamde urnenmuren, waarin u uw dierbare na een crematie een respectvolle rustplaats kunt bieden. Onze begraafplaats biedt ook - op aanvraag - de mogelijkheid tot asverstrooiing.

Bereikbaarheid

De parochie is bereikbaar op telefoonnummer 0165 38 22 01. Als er niemand aanwezig is, staat op het antwoordapparaat het mobiele nummer van de bereikbaarheidsdienst van onze parochie.

Dit nummer is alleen bedoeld voor dringende pastorale zaken rondom ziekte, overlijden en uitvaart.

Dit mobiele nummer is: 06 20 51 57 29 (niet tijdens vieringen). Het is raadzaam om altijd eerst de parochie te bellen; dan kunt u beluisteren of het mobiele nummer nog juist is. Het is mogelijk, dat tijdens vieringen het mobiele nummer niet bereikbaar is, probeert u het dan svp wat later nog eens!

In minder dringende gevallen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat tijdens openingsuren.

Sint Franciscusparochie, parochiekern St. Willebrord,
Pastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC  St. Willebrord,
tel.: 0165 382201

Parochieberichten

WEER VIEREN IN ONZE KERKEN

Vanaf 1 juli 2020

Eerste Heilige Communie definitief uitgesteld

door corona

Moederdagviering 10 mei 2020

terug te bekijken op de volgende link:

Programma liturgie Regio Rucphen en Regio Zundert

Periode april t/m juni 2020

 Pagina 1 van 7  >  >>

Overleden

Karel Verheijen

13 mei 2020

Pater Jan Munsters

31 maart 2020

Priscilla Verbraak

21 maart 2020